Hay som quay lai den site wireless tai:


Trang ban dang xem da duoc lien ket de co the xem duoc tren ca browser cua may PC va may WAP.
HAWHAW la cong cu tao trang web luong dung WAP va PC. Trach nhiem ve noi dung cua nhung trang nay hoan toan la cua nguoi chu site tuong ung.

[Language]